Zacznij już dziś zmieniać swoje życie. Co tydzień otrzymasz ode mnie list z intencją.

REGULAMIN SERWISU

Sprzedawcą i właścicielem Serwisu jest Magdalena Molenda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “MMS” Magdalena Molenda, przy ulicy Genewskiej 6, 03-963 Warszawa, NIP: 9482420023, REGON: 146642060, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw  gospodarki.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się: 

– telefonicznie; numer telefonu: +48 515249577 1 (w Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00); 

– mailowo; adres poczty elektronicznej: kontakt@magdalenamolenda.pl (w Dni Robocze od  godz. 8.00 do godz. 16.00);


§ 1 DEFINICJE 

SERWIS – serwis, gdzie dostępne są Materiały kursu online pod adresem;

KLIENT – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach  wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

SPRZEDAWCA – właściciel Serwisu;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy;

UMOWA – umowa sprzedaży dostępu do Materiałów dostępnych Serwisie zwarta pomiędzy  Sprzedawcą a Klientem;

MATERIAŁ – treść cyfrowa, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu  Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Towarów udostępniane są na przypisanej mu podstronie  Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją jego rzeczywistego  wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu; 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności warunki składania  Zamówienia, dokonywania płatności, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki  Klienta oraz Sprzedawcy.

2.2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

2.3. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych. 

2.4. W celu korzystania z Serwisu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące  minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana  i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera,  Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).  Klient powinien mieć możliwość odtwarzania materiałów wideo oraz zainstalowane 3 aplikacje  umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF i XSLX. Rekomendowana minimalna  rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli. 

2.5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze  Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych  Klientów. 

2.6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez  stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności  danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL,  hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu.  Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i  urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do  danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien  stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów  antywirusowych lub chroniących identyfikację Klient w sieci Internet.

2.7. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.


§3 SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

3.1. W celu uzyskania statusu Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Zamówienia.

3.2. Zamówienie dokonywane jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza na  stronie Jaksprzedawacprodukty.pl. Klient wypełniając formularz stosuje się do  odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania (w  szczególności Klient podaje swoje prawdziwe dane oraz te oznaczone jako obowiązkowe), a  następnie aktywuje przycisk „Kup teraz”. 

3.3. Klient dokonuje płatności, a po jej zaksięgowaniu przez Sprzedawcę dostaje potwierdzenie  za pośrednictwem poczty elektronicznej, że może korzystać z Materiałów. 

3.4. Sprzedawca wystawia Klientowi dowód zakupu i przesyła w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta w formie wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia. 

3.5. Umowa zostaje zawarta na czas jednego roku z chwilą dokonania płatności przez Klienta.  Klient uzyskuje roczny dostęp do Materiałów kursu 

3.6. W procesie dokonywania zamówienia, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje  dostęp do konta w serwisie. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła  osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.


§ 4 PŁATNOŚĆ 

4.1. Wszystkie ceny podane są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

4.2. Klient może dokonać płatności poprzez system PayU.


§ 5 KORZYSTANIE Z MATERIAŁU 

5.1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta.

5.2. Wszystkie Materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały  można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach  niekomercyjnych). Sprzedawca nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie Materiałów  zgodnie z ustawą o prawie autorskim. 

5.3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić treści obejmujących zakupiony  Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem  
kontakt@magdalenamolenda.pl

5.4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga, Klient ma możliwość jego edycji i dostosowania do  własnych potrzeb. 

5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klient korzysta z Materiału. 

5.6. W ramach Umowy, Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci  zakupionego przez Klienta Materiału. Sprzedawca nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Klienta  jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału. Klient może zapewnić sobie pomoc  Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach  ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

6.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w prawie, w szczególności w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady zarówno Materiałów jak i wszelkich innych usług świadczonych w ramach Serwisu. 

6.2. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do każdego oświadczenia Użytkownika  przesłanego na adres reklamacyjny w szczególności zaś do: oświadczenia o żądaniu obniżenia  ceny; oświadczenia o odstąpieniu od umowy; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania  usunięcia wady. 

6.3. Sprzedawca, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz  Użytkownika, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.


§ 7 REKLAMACJE 

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad. 

7.2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu Zamówienia. 

7.3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj.: kontakt@magdalenamolenda.pl

7.4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji  oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.  

7.6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.


§ 8 ZWROTY 

8.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenckich z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 8.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy tj.: kontakt@magdalenamolenda.pl lub pisemnie na adres ul. Genewska 6, 03-963 Warszawa.

8.1.1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

8.1.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.2.1. W przypadku Produktów — rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli konsument wybrał sposób dostwy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwqrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.2.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żadanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

9.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu  stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą. 

9.3. Data wejścia w życie Regulaminu: 01.11.2020